3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี/แผนแม่บทให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ผลการดำเนินโครงการ “พรรณไม้ป่าชุมชน”

“พรรณไม้ป่าชุมชน” ณ บ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
สนองพระราชดำริโดย
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมกับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
(คลิกดาวน์โหลด)

โพสท์ใน ผลการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น