คณะกรรมการ

ประกาศ ที่ อพ.สธ. 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราดำริฯ จังหวัดนครพนม (ดาวน์โหลด)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราดำริฯ (อพ.สธ.จังหวัดนครพนม) ที่ 2258/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)