แนวทางการดำเนินการ

แนวทางการดำเนินการ 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ. (คลิก)

แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) (คลิก)